گربه راگدال
گربه راگدل
گربه راگدال

گربه راگدال ( Ragdoll ) یک گربه زرنگ و باهوش است و توانایی یادگیری بسیاری از حقه ها و کارهای جالب را دارد. نژاد گربه…

Close Menu